Elevers Arbetsmiljö

PROJEKT: ARBETSMILJÖ SÄTTER SIKTET PÅ HUR ELEVER UPPFATTAR SIN ARBETSMILJÖ. SYFTET ÄR ATT UPPMÄRKSAMMA SITUATIONEN, UTBILDA ELEVER OCH STÄRKA ORGANISATIONENS KUNSKAP OM ARBETSMILJÖ I SKOLOR. PROJEKTET SKA UTMYNNA I KAMPANJER OCH RAPPORTER OCH PÅGÅR UNDER 2021 OCH FRAMÅT.

Med en dryg miljon elever i grundskolan och över 350 000 i gymnasiet råder det ingen tvivel om att skolan är Sveriges största arbetsmiljö, eller gör det? Faktum är att många inte tycks veta att skolan är elevers arbetsmiljö men så är det! Arbetsmiljölagen gäller för elever likaväl som för landets löntagare. Både fysisk och psykosocial arbetsmiljö ska leva upp till den standard som Arbetsmiljöverket satt för skolan. Hur är det på din skola? 

Visste du att...

I Elevernas Riksförbunds skolpolitiska program är vi tydliga med vikten av en bra arbetsmiljö. Vi anser att den fysiska arbetsmiljön ska vara tilltalande, inspirerande och anpassad efter allas behov. Vidare ser vi en allsidig och god kost som en självklarhet. För oss är den psykosociala arbetsmiljön minst lika viktig och här är vi mycket tydliga med behovet av förebyggande arbete. Vidare vill vi se stora satsningar på elevhälsoteamet. Läs vårt skolpolitiska program här. 

Resultatet av Arbetsmiljöverkets stora granskning som publicerades 2017 var inte muntert. En treårig inspektionsinsats som granskade ca 2000 skolor visade stora brister i arbetsmiljön. Här kan du läsa en sammanfattande projektrapport från granskningen. 

  • Skriftliga bedömningar av riskerna i arbetsmiljön.

  • Skriftliga rutiner som beskriver hur det lokala systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. 
  • Skriftliga tidsbestämda handlingsplaner för de åtgärder som inte genomförs omedelbart.
  • Skriftliga fördelningar av uppgifter i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
  • Luftkvalitet (ventilation). Ofta finns någon typ av fläktstyrd ventilation i klassrum och arbetslokaler men anläggningarnas kapacitet och skick samt hur installationer är utförda varierar stort.
  • Rutiner för drift och underhåll av skolfastigheten. Vi har till exempel sett att det finns oklarheter om när och hur ofta service och underhåll av ventilationsanläggningar utförs samt att det saknas rutiner för kontroll av städkvalitet.
  • Buller. Åtgärder för särskilt bullerkänsliga elever och arbetstagare har inte vidtagits.
  • Elever på praktik. Rutiner saknas ibland för att kontrollera att undersökningar, riskbedömningar och åtgärder mot risker i arbetsmiljön är gjorda på praktikarbetsplatsen samt att information om riskfyllda arbetsuppgifter finns.

Det finns en lag om arbetsmiljö. Den gäller i skolan och på alla andra arbetsplatser runt om i Sverige. I skolan gäller arbetsmiljölagen för både elever och skolpersonal i grund och gymnasieskolan, från och med förskoleklass. Läs Arbetsmiljöverkets broschyr om arbetsmiljö här. De allra flesta bestämmelser gäller både elever och lärare.

Arbetsmiljölagen tas fram av riksdagen och den statliga myndigheten Arbetsmiljöverket tar fram regler i mer detalj. Politikerna i fullmäktige ska se till att det finns goda förutsättningar för att arbetsmiljöarbetet ska funka. Skolans rektor eller huvudman är skyldig att följa reglerna.

Skyddsombudet ska företräda de anställda på arbetsplatsen. Elever har på samma vis rätt att utse elevskyddsombud som ska vara med och jobba med arbetsmiljön.

Då ska du i första hand vända dig till skolan. Lärare, rektor, elevskyddsombud och kurator kan alla hjälpa dig på olika sätt. Skolan är skyldiga att se till att mobbning och andra kränkande beteenden inte förekommer. Om det inte hjälper så kan du vända dig till Barn och Elevombudet, de är en del av skolinspektionen som i sin tur jobbar med att granska skolor.  BEO kan sätta krav på skolan och få dem att göra mer för att stoppa dåliga beteenden och förbättra den psykosociala arbetsmiljön. I vissa fall kan BEO även utreda skadestånd. 

Du som elevskyddsombud har rätt till utbildning, du har också rätt att få ledigt för att kunna genomföra dina uppdrag. Utöver det ska du få kompensation för missad undervisning. Varför inte boka en utbildning här på Elevernas Riksförbunds hemsida. 

Elever med en tillfällig eller varaktig funktionsnedsättning ska få ta del av hela skolans verksamhet. Arbetsmiljön ska vara anpassad på ett sätt som fungerar för alla. På samma sätt ska skolan anpassas efter de med allergi.

Om du har prao eller arbetsplatsförlagd utbildning så är det den arbetsplatsen som ansvarar för att arbetsmiljön lever upp till kraven. Däremot ska skolan försäkra att det är en bra praktikplats. Här kan du läsa mycket mer om de speciella reglerna som gäller när barn och unga arbetar eller har praktik. 

Mer om projektet

PROJEKT: ARBETSMILJÖ är ett satsning som baseras på det fokusområde som Elevernas Riksförbunds styrelse valde på kongressen 2020. För organisationen har arbetsmiljöfrågor länge varit viktiga och nu fick vi äntligen en chans att specialisera oss i ämnet. Projektet pågår under 2021 och drivs av projektledare Harry Skärlund. 

Syftet med projektet är att stärka Elevernas Riksförbunds kompetens och kunskap om arbetsmiljö i skolor och ge våra medlemmar och andra elever en chans att uttrycka sina behov och önskningar. Precis som allt vi gör så är elevernas perspektiv centralt, med den här satsningen vill vi sätta elevernas berättelser i centrum och öppna omvärldens ögon på hur skolan kan se ut, med och utan pandemi. Vill du bidra? Maila projektledaren och anmäl intresse för att vara med i en intervju om arbetsmiljö.

Målet med PROJEKT: ARBETSMILJÖ är att skapa idéer och upplägg för kampanjer med fokus arbetsmiljö som organisationen kan driva nu och framåt. Projektledaren kommer även hålla i utbildningar, göra externa och interna utbildningar och kommunikationssatsningar för att slutligen skapa en rapport som alla kan lära av. 

Vill du hjälpa till? Vi letar efter elever som vill delta i intervjuer om arbetsmiljöDen här sidan kommer uppdateras löpande under året. Håll utkiK!