Motståndskraftig skola

Under 2022 har Elevernas riksförbund drivit projektet “Motståndskraftig Skola”. Genom projektet undersöktes elevers upplevelser av inflytande, delaktighet och psykisk hälsa under pandemin. 

Projektet har vägletts av fyra frågeställningar:

  • Hur har rätten till inflytande och delaktighet påverkats av pandemin?
  • Hur har elevers hälsa påverkats av pandemin/pandemins påverkan på skolan?
  • Vad behöver eleverna för stöd för att motverka de negativa konsekvenserna av pandemin? 
  • Hur förebygger vi att en liknande krissituation drabbar elever och deras psykiska hälsa i samma utsträckning i framtiden?

Kartläggningen bygger på en enkätundersökning som genomfördes mellan den 28 mars och den 11 april 2022. Totalt har 1 184 elever i åldern 13-19 år fördelade efter geografisk tillhörighet (landsort, medelstor stad, storstad) besvarat enkäten. I enkäten fick eleverna frågan huruvida de var elevrepresentant och fick då svara på ytterligare frågor som berörde  rollen.

Resultaten av projektet presenteras i denna rapport, i två delar – Pandemins påverkan och Insikter framöver. Rapporten avslutas med ett avsnitt om Elevernas riksförbunds arbete.

Motståndskraftig skola framsida mindre

Denna rapport innehåller en sammanställning av berättelser och vittnesmål från 1200 elever från hela landet som under 2020-2022 genomlevde covid-19-pandemin och dess konsekvenser. I synnerhet undersöker denna rapport hur pandemin påverkade elevers lagstadgade rätt och möjlighet till inflytande och fri organisering. Rapporten innehåller därtill statistik om elevers mående under och efter pandemin. Siffrorna talar ett tydligt språk; elevers rättigheter brast genomgående under pandemin och idag står vi med en generation unga vars motivation och oro inför framtiden riskerar att få allvarliga konsekvenser. 

I samband med att covid-19 klassades som en pandemi fattades en rad snabba beslut. Undervisning förlades till digitala plattformar, skolor stängdes helt eller delvis och elevers sociala interaktioner begränsades avsevärt. Trots elevers lagstadgade rätt till inflytande över frågor som rör dem, som återfinns i såväl skollagen som barnkonventionen, lyste möjligheten till inflytande med sin frånvaro. 

Under pandemin larmade Elevernas riksförbund upprepade gånger om att elevers möjlighet till demokratisk organisering försvårades. Tillgången till grundläggande förutsättningar såsom lokal och kontaktvägar till eleverna på skolan försvann och dessutom påverkades många elever av låg motivation och stress som försvårade arbetet ytterligare. 

Elevinflytande och elevers fria organisering är inte bara lagstadgade rättigheter, utan  leder också till god arbetsmiljö för såväl elever som skolpersonal, ökad inlärning och förbättrade relationer på skolan. När elevers rättigheter begränsas är alla förlorare. 

I efterhand har FN varnat om att de barn och unga vars skolgång och vardag vändes upp och ner under covid-19-pandemin kan komma att bli en “förlorad generation”. Vi elever kan inte annat än ställa oss bakom uttalandet. Vår förhoppning är att med denna rapport åter placera elevers upplevelser under pandemin i ljuset. 

Covid-19-pandemin blev ett kvitto på att dagens skola inte har det som krävs för att kunna tillgodose elevers rättigheter under kris. Om vi vill leva upp till den kunskaps- och rättighetsnation vi utger oss för att vara krävs åtgärder för en motståndskraftig skola nu. 

Chiara Bergmark
fd. Förbundsordförande Elevernas riksförbund

"Hela elevrådet dog"

“Jag tänker att man måste kompetensutveckla både lärare och elever och personal i hur man hanterar sådana här situationer [krissituationer]. Både att lärare är redo på att elever behöver prata om det här och att elever ska veta hur man tar sig an när man vill prata om det här. Så både personalen och eleverna får en förståelse för att vi elever hade det tungt då och att vi kanske behöver lägga upp en plan för hur vi tar in den kunskapen”.

Kontakta oss om rapporten

Elevernas riksförbund

08-562 788 00

infomail

info@elevernasriksforbund.se