elevers Rättigheter & arbetsmiljö

Alla elever som går i skolan i Sverige har rättigheter och med tanken på hur många det är som går i grundskolan och gymnasiet råder det ingen tvivel om att skolan också är Sveriges största arbetsmiljö, eller gör det? På den här sidan har vi samlat information och verktyg för dig som är elev, så att du lättare ska kunna känna igen och kräva det har rätt till!

VART VÄNDER MAN SIG?

Det finns olika instanser som arbetar för att värna och upprätthålla elevers rättigheter. I första hand ska du vända dig till din skola, det är skolpersonalen som ansvarar för att dina rättigheter uppfylls. Om din skola inte agerar, kan du vända dig till andra instanser. Här nedanför har vi samlat information om var du som elev kan vända dig om du vill ha ytterligare stöd eller information om elevers rättigheter.

Du kan kontakta Skolinspektionen om din skola inte följer reglerna som finns i skollagen. Till exempel om din skola inte har en likabehandlingsplan eller om du inte får den hjälp du behöver för att klara skolan.

Hit kan du vända dig om du blivit kränkt i skolan av en annan elev eller av en lärare. Kränkande behandling kan t.ex. vara elaka ord, hot, att någon sprider rykten om dig eller håller fast, slår eller sparkar dig. Det spelar ingen roll om det sker i person eller på nätet – det är din rätt att inte bli kränkt!

Hit kan du vända dig om du har frågor om de rättigheter som du har enligt barnkonventionen.​

Tar emot anmälningar om du diskriminerats på grund av din ålder, kön eller könsidentitet, religion, etnicitet, funktionsvariation eller sexuella läggning.​

Skolan är en arbetsplats där arbetsmiljölagen gäller. Där står det bland annat att skolan ska ha bra lokaler som är rena och ljusa. Om du tycker att din skolas lokaler inte är bra och du har pratat med rektor och kommunen men inte fått något svar kan du vända dig hit.

Vanliga Frågor om elevers rättigheter

Rättigheterna styrs av olika lagar. Det kan vara svårt att veta vad det innebär att ha rättigheter, vilka rättigheter man har och vad man gör om ens rättigheter inte uppfylls.
KLICKA HÄR!

Vad säger lagen om läxor, vad som egentligen gäller när det kommer till regler om mobiler och mobilförbud, hur betygssättning får och ska gå till?

Eller få svar på hur ska du som elev agera om du tycker att utbildningen är orättvis eller inte fungerar.

Det är skolans ansvar att du som elev får en skolgång där du kan utvecklas och må bra!

Saker du kanske inte visste om skolans arbetsmiljö...

Faktum är att många inte tycks veta att skolan är elevers arbetsmiljö men så är det! Arbetsmiljölagen gäller för elever likaväl som för landets löntagare. Både fysisk och psykosocial arbetsmiljö ska leva upp till den standard som Arbetsmiljöverket satt för skolan. Hur är det på din skola?

I Elevernas Riksförbunds skolpolitiska program är vi tydliga med vikten av en bra arbetsmiljö. Vi anser att den fysiska arbetsmiljön ska vara tilltalande, inspirerande och anpassad efter allas behov. Vidare ser vi en allsidig och god kost som en självklarhet. För oss är den psykosociala arbetsmiljön minst lika viktig och här är vi mycket tydliga med behovet av förebyggande arbete. Vidare vill vi se stora satsningar på elevhälsoteamet. Läs vårt skolpolitiska program här. 

Resultatet av Arbetsmiljöverkets stora granskning som publicerades 2017 var inte muntert. En treårig inspektionsinsats som granskade ca 2000 skolor visade stora brister i arbetsmiljön. Här kan du läsa en sammanfattande projektrapport från granskningen. 

 • Skriftliga bedömningar av riskerna i arbetsmiljön.

 • Skriftliga rutiner som beskriver hur det lokala systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. 
 • Skriftliga tidsbestämda handlingsplaner för de åtgärder som inte genomförs omedelbart.
 • Skriftliga fördelningar av uppgifter i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
 • Luftkvalitet (ventilation). Ofta finns någon typ av fläktstyrd ventilation i klassrum och arbetslokaler men anläggningarnas kapacitet och skick samt hur installationer är utförda varierar stort.
 • Rutiner för drift och underhåll av skolfastigheten. Vi har till exempel sett att det finns oklarheter om när och hur ofta service och underhåll av ventilationsanläggningar utförs samt att det saknas rutiner för kontroll av städkvalitet.
 • Buller. Åtgärder för särskilt bullerkänsliga elever och arbetstagare har inte vidtagits.
 • Elever på praktik. Rutiner saknas ibland för att kontrollera att undersökningar, riskbedömningar och åtgärder mot risker i arbetsmiljön är gjorda på praktikarbetsplatsen samt att information om riskfyllda arbetsuppgifter finns.

Det finns en lag om arbetsmiljö. Den gäller i skolan och på alla andra arbetsplatser runt om i Sverige. I skolan gäller arbetsmiljölagen för både elever och skolpersonal i grund och gymnasieskolan, från och med förskoleklass. Läs Arbetsmiljöverkets broschyr om arbetsmiljö här. De allra flesta bestämmelser gäller både elever och lärare.

Arbetsmiljölagen tas fram av riksdagen och den statliga myndigheten Arbetsmiljöverket tar fram regler i mer detalj. Politikerna i fullmäktige ska se till att det finns goda förutsättningar för att arbetsmiljöarbetet ska funka. Skolans rektor eller huvudman är skyldig att följa reglerna.

Skyddsombudet ska företräda de anställda på arbetsplatsen. Elever har på samma vis rätt att utse elevskyddsombud som ska vara med och jobba med arbetsmiljön.

Då ska du i första hand vända dig till skolan. Lärare, rektor, elevskyddsombud och kurator kan alla hjälpa dig på olika sätt. Skolan är skyldiga att se till att mobbning och andra kränkande beteenden inte förekommer. Om det inte hjälper så kan du vända dig till Barn och Elevombudet, de är en del av skolinspektionen som i sin tur jobbar med att granska skolor.  BEO kan sätta krav på skolan och få dem att göra mer för att stoppa dåliga beteenden och förbättra den psykosociala arbetsmiljön. I vissa fall kan BEO även utreda skadestånd. 

Du som elevskyddsombud har rätt till utbildning, du har också rätt att få ledigt för att kunna genomföra dina uppdrag. Utöver det ska du få kompensation för missad undervisning. Varför inte boka en utbildning här på Elevernas Riksförbunds hemsida. 

Elever med en tillfällig eller varaktig funktionsnedsättning ska få ta del av hela skolans verksamhet. Arbetsmiljön ska vara anpassad på ett sätt som fungerar för alla. På samma sätt ska skolan anpassas efter de med allergi.

Om du har prao eller arbetsplatsförlagd utbildning så är det den arbetsplatsen som ansvarar för att arbetsmiljön lever upp till kraven. Däremot ska skolan försäkra att det är en bra praktikplats. Här kan du läsa mycket mer om de speciella reglerna som gäller när barn och unga arbetar eller har praktik. 

Lärdomar om arbetsmiljö

2021 genomförde vi ett projekt som satte sikte på hur elever uppfattar sin arbetsmiljö. Syftet var att uppmärksamma situationen, utbilda elever och stärka organisationens kunskap om arbetsmiljö i skolor. Projektet mynnade bland annat ut i en rapport och en instagram-kampanj.  Tack vare projektet har Elevernas Riksförbunds kompetens och kunskap om arbetsmiljö i skolor stärkts och givit våra medlemmar och andra elever en chans att uttrycka sina behov och önskningar. 

För organisationen har arbetsmiljöfrågor länge varit viktiga och nu fick vi äntligen en chans att specialisera oss i ämnet. Genom projektet skapades idéer och upplägg för kommande kampanjer med fokus arbetsmiljö som organisationen kan driva framåt. Precis som allt vi gör är elevernas perspektiv centralt och vi kommer att fortsätta sätta era berättelser i centrum. 

Under åren 2021 genomförde vi intervjuer och research om elevers arbetsmiljö. Det här är vad vi fann:

 • Trots att arbetsmiljölagen är tydlig så är arbetsmiljön i svenska skolor ofta undermålig.

 • Arbetsmiljö i skolan rör främst fysiska och psykosociala faktorer som kan vara en fara för elever, antingen i form av skador eller gravt ohygieniska faktorer såväl som i form av otrygghet, stress osv.

 • I praktiken inkluderar arbetsmiljö mer än under punkten ovan. T.ex. huruvida skolan är ren, fräsch och modern- såväl som hur stämningen på skolan är. Både sådant som tydligt kan kopplas till faror och sådant som har en mer lös koppling räknas ofta med i arbetsmiljö.

 • De vanligaste arbetsmiljöproblemen i elevers vardag är ofta relaterade till klassrummens utformning (i regel att de är för små). Undermåliga lektionssalar kan leda till trängsel, buller, dålig ventilation, för höga temperaturer m.m. Något som förstås också gäller matsalen.

 • Andra vanliga problem handlar om schemaläggning och stressen som kommer med det. Ett annat till synes återkommande problem för elever är långa avstånd till vissa lokaler och platser såsom matsal och gymnastiksal.

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, alltså att jobba förebyggande, kartlägga det som görs, utvärdera och ständigt förbättra arbetsmiljön, det är det som skolorna allra oftast slarvar med.

 • Det verkar som att policydokument, från arbetsmiljölagen till läroplanen mest är visioner. Det är få som aktivt jobbar efter dem och det blir sällan konsekvenser när de inte följs.
 • Det finns anledning att misstänka att elevskyddsombudens inflytande och möjlighet att påverka arbetsmiljön ofta är begränsad – och att de ibland mest finns för att det “måste finnas”.

 • Det råder stor okunskap om arbetsmiljö för elever. Vår research pekar på att många inte ens vet att arbetsmiljölagen i skolan gäller för elever. Denna kunskapsbrist verkar gäller alla, från elever och lärare till politiker och myndigheter.

 • En slutsats vi drar från våra efterforskningar är att en förklaring till den stora okunskapen kan vara förvirringen som uppstår av att det finns så många överlappande begrepp, så som lärmiljö, arbetsmiljö och studiero. Under nedanstående punkter försöker vi klarna upp den osäkerheten en smula.

 • En tolkning är att arbetsmiljö inkluderar mer än vad lärmiljö gör. T.ex berör arbetsmiljö hur skolgården och matsalen ser ut medan lärmiljö mer handlar om att skapa pedagogiska förutsättningar i klassrum och andra lärandemiljöer.

 • Lärare, Arbetsmiljöverket, skolinspektionen m.fl verkar ofta bara prata om lärmiljö när det kommer till elever – och arbetsmiljö för lärare. Något som alltså är fel. 

 • Intuitivt känns det logiskt att prata om arbetsmiljö för lärare (då de arbetar) och lärmiljö för elever (då de ska lära sig). Vi tror att detta simpla faktum är en stor anledning till varför situationen ser ut som den gör.
 • Lärare har inte sällan väldigt mycket att göra och ansvarar för många områden. Detta kombinerat med skolans pressade resurser och stora ruljans bland rektorer leder till att den systematiska arbetsmiljön tar skada.

 • För elever med hemundervisning tycks coronapandemin ha kastat ut arbetsmiljö genom fönstret. När skolans verksamhet inte sker i skolans lokaler – hur ska en då förhålla sig till arbetsmiljö? Medan regler och rekommendationer ändrats har skolor hanterat situationen efter bästa förmåga – med blandade resultat.

 • För vissa gymnasieelever verkar skolgången och arbetsmiljön tagit enorm skada. Somliga har inte kunnat plugga hemifrån, andra ligger i sängen hela skoldagen medan vissa tvingas studera från sin bil. Vidare får de inte i sig näringsriktig kost när skolrestaurangen varit otillgänglig. Stressen har också ökat i takt med de stigande antalet inlämningsuppgifter – ett resultat av att lärare inte kan bedöma eleverna utifrån diskussioner och samtal utan istället måste förlita sig på fler och fler mätbara uppgifter.

 • Allt som tycks situationen vara rörig. Myndigheter och andra viktiga aktörer tycks inte vara överens om vad arbetsmiljö innebär utan pratar om andra begrepp, detta medan elever inte ens vet sina rättigheter. Tillsammans med bristande resurser och stressade lärare blir resultatet undermåligt och de högtflygande ambitionerna om en utmärkt arbetsmiljö känns långt borta.

Inte fått svar på din fråga? kontakta oss!

Elevernas riksförbund

08-562 788 00

elevratt@elevernasriksforbund.se

sakkunnig elevers rättigheter

070-718 88 05

amanda.bjorkman@elevernasriksforbund.se