elevers Rättigheter

Alla elever som går i skolan i Sverige har rättigheter och med tanken på hur många det är som går i grundskolan och gymnasiet råder det ingen tvivel om att skolan också är Sveriges största arbetsmiljö, eller gör det? På den här sidan har vi samlat information och verktyg för dig som är elev, så att du lättare ska kunna känna igen och kräva det har rätt till!

Vad gör man om ens rättigheter har kränkts?

Det finns olika instanser som arbetar för att värna och upprätthålla elevers rättigheter. I första hand ska du vända dig till din skola, det är skolpersonalen som ansvarar för att dina rättigheter uppfylls. Om din skola inte agerar, kan du vända dig till andra instanser. Vi har samlat information om var du som elev kan vända dig om du vill ha ytterligare stöd eller information om elevers rättigheter. Du kan även alltid kontakta oss!

Du kan kontakta Skolinspektionen om din skola inte följer reglerna som finns i skollagen. Till exempel om din skola inte har en likabehandlingsplan eller om du inte får den hjälp du behöver för att klara skolan.

Hit kan du vända dig om du blivit kränkt i skolan av en annan elev eller av en lärare. Kränkande behandling kan t.ex. vara elaka ord, hot, att någon sprider rykten om dig eller håller fast, slår eller sparkar dig. Det spelar ingen roll om det sker i person eller på nätet – det är din rätt att inte bli kränkt!

Hit kan du vända dig om du har frågor om de rättigheter som du har enligt barnkonventionen.​

Tar emot anmälningar om du diskriminerats på grund av din ålder, kön eller könsidentitet, religion, etnicitet, funktionsvariation eller sexuella läggning.​

Skolan är en arbetsplats där arbetsmiljölagen gäller. Där står det bland annat att skolan ska ha bra lokaler som är rena och ljusa. Om du tycker att din skolas lokaler inte är bra och du har pratat med rektor och kommunen men inte fått något svar kan du vända dig hit.

Frågor om dina rättigheter

Vad säger lagen om läxor, vad som egentligen gäller när det kommer till regler om mobiler och mobilförbud, hur betygssättning får och ska gå till? Eller få svar på hur ska du som elev agera om du tycker att utbildningen är orättvis eller inte fungerar. Det är skolans ansvar att du som elev får en skolgång där du kan utvecklas och må bra!

Skolan har ansvar för att ta reda på vad som hänt och se till att kränkningar upphör om de sker inom skolan. Ibland är det svårt att avgöra om kränkningar på nätet sker inom skolan, men eftersom det är andra elever från skolan som kränker är det troligen så. Din kompis borde prata med en lärare eller rektorn, de är skyldiga att ta det vidare och se till att kränkningarna slutar.

Det finns inget i skollagen som stödjer att elever får skippa lektionen om läraren är 15 minuter sen. Men varje skola ska också ha egna ordningsregler som rektorn beslutar om och som enligt skollagens 5:e kapitel och 5:e paragraf, ska tas fram i samråd med elever. Dessa ordningsregler skiljer sig från skola till skola. Vissa skolor sätter även egna regler angående detta. Ett bra tips är att om en lärare är väldigt sen, kan det vara bra att försöka ta reda på var läraren är eller säga till annan skolpersonal att läraren inte kommit, och invänta instruktioner därefter.

Till källa.

Först och främst är målet alltid att eleverna själva ska ha den kunskap som de behöver för att kunna bedriva elevrådsarbetet på skolan. Det ska vara elevstyrt. Ibland behövs det att någon från skolpersonalen är med och hjälper elevrådet att starta upp och sätta en rutin för hur ofta de ska ses osv. Lärare kan hjälpa till att se till att förutsättningarna och strukturerna finns på plats, t.ex. förklara dagordning och hur man har ett bra mötet och ibland kanske lärare har information som elevrådet behöver, t.ex. info från skolledningen. Så skolpersonal kan finnas där som stöd, men de ska inte vara del av själva mötet, de ska inte ha rösträtt och inte delta i diskussionerna.

Skollagen säger att elevinflytandet ska anpassas efter elevernas ålder. På samma sätt kan man säga att hur mycket skolpersonalen hjälper till ska anpassas efter vilken årskurs det gäller, att yngre elever kanske behöver mer stöd.

En följdfråga kan ju då bli, men hur kan eleverna verka självständigt om det inte vet hur det ska gå till?

Vi erbjuder utbildningar för att hjälpa eleverna med just hur man kan lägga upp sitt elevrådsarbete och få inspiration kring frågor de kan driva. På så sätt kan elevråden bli mer självständigt.

Vad vi har märkt är att elever ofta är oengagerade för att de inte ser meningen med att t.ex. vara i ett elevråd. Så jag tror att det allra bästa sättet att få elever att vara engagerade till att vara med, och alltså inte bara vara där för att slippa lektionerna, är att ge alla tydliga uppdrag. Försök hitta om det finns någon fråga eller någonting som dessa elever är intresserade av att driva och visa dem hur man kan göra skillnad! Nu vet jag heller inte om det är så att dessa elever är med i elevrådet för att det väljer det själva eller för att de blir placerade i elevrådet inte finns några andra elever som är intresserade av att vara med. Oavsett kan det vara en idé att försöka driva en kampanj eller något roligt projekt som gör att andra elever får upp ögonen för elevrådet och varför det är kul spännande och viktigt att vara med i elevrådet!

Skolan har ansvar för att ingen ska bli illa behandlad, trakasserad eller kränkt i skolan och är skyldiga att agera om något händer. Skolan måste utreda vad som har hänt och se till att trakasserierna eller kränkningarna slutar. Om du har pratat med lärare och rektor men trakasserierna fortsätter kan du kontakta Barn- och Elevombudet (BeO) för att få hjälp. 

Om du blir kränkt på grund av ditt kön eller könsidentitet, sexuella läggning, etnicitet, religion, funktionsvariation eller din ålder kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för hjälp.

Vanliga Frågor om elevers rättigheter

Rättigheterna styrs av olika lagar. Det kan vara svårt att veta vad det innebär att ha rättigheter, vilka rättigheter man har och vad man gör om ens rättigheter inte uppfylls.
KLICKA HÄR!

Saker du kanske inte visste om skolans arbetsmiljö...

Faktum är att många inte tycks veta att skolan är elevers arbetsmiljö men så är det! Arbetsmiljölagen gäller för elever likaväl som för landets löntagare. Både fysisk och psykosocial arbetsmiljö ska leva upp till den standard som Arbetsmiljöverket satt för skolan. Hur är det på din skola?

I Elevernas Riksförbunds skolpolitiska program är vi tydliga med vikten av en bra arbetsmiljö. Vi anser att den fysiska arbetsmiljön ska vara tilltalande, inspirerande och anpassad efter allas behov. Vidare ser vi en allsidig och god kost som en självklarhet. För oss är den psykosociala arbetsmiljön minst lika viktig och här är vi mycket tydliga med behovet av förebyggande arbete. Vidare vill vi se stora satsningar på elevhälsoteamet. Läs vårt skolpolitiska program här. 

Resultatet av Arbetsmiljöverkets stora granskning som publicerades 2017 var inte muntert. En treårig inspektionsinsats som granskade ca 2000 skolor visade stora brister i arbetsmiljön. Här kan du läsa en sammanfattande projektrapport från granskningen. 

 • Skriftliga bedömningar av riskerna i arbetsmiljön.

 • Skriftliga rutiner som beskriver hur det lokala systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. 
 • Skriftliga tidsbestämda handlingsplaner för de åtgärder som inte genomförs omedelbart.
 • Skriftliga fördelningar av uppgifter i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
 • Luftkvalitet (ventilation). Ofta finns någon typ av fläktstyrd ventilation i klassrum och arbetslokaler men anläggningarnas kapacitet och skick samt hur installationer är utförda varierar stort.
 • Rutiner för drift och underhåll av skolfastigheten. Vi har till exempel sett att det finns oklarheter om när och hur ofta service och underhåll av ventilationsanläggningar utförs samt att det saknas rutiner för kontroll av städkvalitet.
 • Buller. Åtgärder för särskilt bullerkänsliga elever och arbetstagare har inte vidtagits.
 • Elever på praktik. Rutiner saknas ibland för att kontrollera att undersökningar, riskbedömningar och åtgärder mot risker i arbetsmiljön är gjorda på praktikarbetsplatsen samt att information om riskfyllda arbetsuppgifter finns.

Det finns en lag om arbetsmiljö. Den gäller i skolan och på alla andra arbetsplatser runt om i Sverige. I skolan gäller arbetsmiljölagen för både elever och skolpersonal i grund och gymnasieskolan, från och med förskoleklass. Läs Arbetsmiljöverkets broschyr om arbetsmiljö här. De allra flesta bestämmelser gäller både elever och lärare.

Arbetsmiljölagen tas fram av riksdagen och den statliga myndigheten Arbetsmiljöverket tar fram regler i mer detalj. Politikerna i fullmäktige ska se till att det finns goda förutsättningar för att arbetsmiljöarbetet ska funka. Skolans rektor eller huvudman är skyldig att följa reglerna.

Skyddsombudet ska företräda de anställda på arbetsplatsen. Elever har på samma vis rätt att utse elevskyddsombud som ska vara med och jobba med arbetsmiljön.

Då ska du i första hand vända dig till skolan. Lärare, rektor, elevskyddsombud och kurator kan alla hjälpa dig på olika sätt. Skolan är skyldiga att se till att mobbning och andra kränkande beteenden inte förekommer. Om det inte hjälper så kan du vända dig till Barn och Elevombudet, de är en del av skolinspektionen som i sin tur jobbar med att granska skolor.  BEO kan sätta krav på skolan och få dem att göra mer för att stoppa dåliga beteenden och förbättra den psykosociala arbetsmiljön. I vissa fall kan BEO även utreda skadestånd. 

Du som elevskyddsombud har rätt till utbildning, du har också rätt att få ledigt för att kunna genomföra dina uppdrag. Utöver det ska du få kompensation för missad undervisning. Varför inte boka en utbildning här på Elevernas Riksförbunds hemsida. 

Elever med en tillfällig eller varaktig funktionsnedsättning ska få ta del av hela skolans verksamhet. Arbetsmiljön ska vara anpassad på ett sätt som fungerar för alla. På samma sätt ska skolan anpassas efter de med allergi.

Om du har prao eller arbetsplatsförlagd utbildning så är det den arbetsplatsen som ansvarar för att arbetsmiljön lever upp till kraven. Däremot ska skolan försäkra att det är en bra praktikplats. Här kan du läsa mycket mer om de speciella reglerna som gäller när barn och unga arbetar eller har praktik. 

Rättighetshjälpen!
Ställ din fråga här!

Utbildning i elevers rättigheter

Vi på Elevernas riksförbund erbjuder en rad olika utbildningar och även fördjupningskurser. Bland annat så har vi en fördjupningskurs om just elevers rättigheter som ni kan boka! 

Upplägget ser ut såhär: 

 • Vad har du för rättigheter som ung och som elev?
 • Lagar och regler i och runt skolan
 • Hur kan ni se till att skolan inte går emot era rättigheter
 • Diskussionspunkter om lagar och rättigheter
 • Avslutande workshop

Utbildningen pågår i ca 2 timmar och gör att fler elever fördjupar sina kunskaper om elevers rättigheter. Kontakta utbildning@elevernasriksforbund.se för att få svar på frågor och boka.