elevers Rättigheter

Alla elever som går i skolan i Sverige har rättigheter och med tanke på hur många det är som går i grundskolan och gymnasiet råder det ingen tvivel om att skolan också är Sveriges största arbetsmiljö, eller gör det? Här har vi samlat information och verktyg för dig som är elev, så att du lättare ska kunna känna igen och kräva det du har rätt till! Längst ner på sidan finner du Rättighetshjälpen, skriv till oss där för att få stöd och svar på dina frågor!

Vad gör man om ens rättigheter har kränkts?

Det finns olika instanser som arbetar för att värna och upprätthålla elevers rättigheter. I första hand ska du vända dig till din skola, det är skolan som ansvarar för att dina rättigheter uppfylls. Om du inte får hjälp av skolan kan du vända dig till huvudmannen och om du ej är nöjd med huvudmannens agerande kan du vända dig till andra instanser. Vi har samlat information om vart du som elev kan vända dig om du vill ha ytterligare stöd eller information om elevers rättigheter. Du kan även alltid kontakta oss så hjälper vi dig på rätt spår!

Efter en pratat med skolpersonalen, exempelvis rektor, lärare eller elevhälsopersonal och du ändå inte känner dig hörd är nästa steg att vända sig till huvudmannen. 

Går du i en kommunal skola är huvudmannen kommunen och för friskolor är det skolans styrelse. Det är huvudmannen som bestämmer hur skolan ska arbeta utifrån skollagen och läroplanen exempelvis, att resurser finns och ska arbeta för att ständigt förbättra skolan. Du kan söka upp vem huvudmannen är och hur du lämnar klagomål genom att antingen fråga någon på skolan, eller söka på skolans eller huvudmannens webbplats om hur du går tillväga för att lämna klagomål till huvudmannen.  

Skolinspektionen skriver att “Huvudmannen har till skillnad från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) en skyldighet att ta emot och skyndsamt utreda klagomål samt vidta nödvändiga åtgärder om det finns brister. Huvudmannen har även en skyldighet att bekräfta att den mottagit ett klagomål samt återkoppla till den som har framfört klagomålet. Det är därför viktigt att vända sig till skolan eller huvudmannens klagomålshantering.” 

Skolinspektionen kan du kontakta om din skola inte följer reglerna i skollagen. De arbetar för att alla elever ska få en bra och likvärdig utbildning av god kvalité. De ser till att kommunen eller de som driver en fristående skola (skolhuvudmännen) sköter verksamheten enligt lagar och förordningar, de ställer krav på att skolhuvudmännen följer skollagens krav samt att de hela tiden arbetar för att förbättra sina verksamheter.  

Du kan kontakta Skolinspektionen om exempelvis din skola inte har en likabehandlingsplan eller om du inte får den hjälp du behöver för att klara skolan.

Skolinspektionens hemsida

Barn- och elevombudet (BEO) är en del av Skolinspektionen, deras uppgift är att ta tillvara barns-och elevers rättigheter genom att säkerställa att förskolor och skolor följer reglerna i kapitel 6 i skollagen om kränkande behandling. Lämnar du in en uppgift till BEO kommer de göra en bedömning om ärendet ska hanteras av dem eller Skolinspektionen. Handlar det om mobbing eller kränkande behandling hanteras det av BEO. 

Efter du pratat med skolan samt huvudmannen och du inte är nöjd med svaren du fått vänder du dig alltså hit om du blivit kränkt i skolan av en annan elev eller av en lärare. Kränkande behandling kan vara fysisk (slag, sparkar), verbal (att någon sprider rykten, säger elaka ord) eller psykisk (utfrysning och blickar). Det spelar ingen roll om det sker i person eller på nätet – det är din rätt att inte bli kränkt.

BEOs hemsida

Barnombudsmannen (BO) är Sveriges barnrättsmyndighet och de arbetar för barns rättigheter. De bevakar hur väl Barnkonventionen (FN:s konvention om barns rättigheter) efterföljs, driver på genomförandet, bildar opinion och samlar kunskap. De ger bland annat förslag på förändringar i lagar och förordningar för att Sverige på bästa sätt ska tillgodose barns rättigheter. 

De arbetar inte med enskilda ärenden eller omprövar andra myndigheters beslut. 

Du kan vända dig till BO om du har frågor om dina rättigheter du har enligt barnkonventionen. De kan informera dig om vilka regler som gäller och rikta dig till rätt ställe att kontakta. 

Barnombudsmannens hemsida

Diskrimineringsombudsmannens (DO) uppdrag är reglerat utifrån diskrimineringslagen. DO arbetar mot diskriminering och för att främja lika rättigheter samt möjligheter. Det är din rätt som elev att inte bli diskriminerad i skolan, det står i lagen. I diskrimineringslagen kan du läsa att diskriminering innebär att någon blir orättvist eller sämre behandlad och att det går att koppla det till en eller fler av de sju diskrimineringsgrunderna:  

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • sexuell läggning
 • funktionsnedsättning 
 • ålder

Det finns olika typer av diskriminering som är förbjudet enligt lagen, dessa är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier eller sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera.

Utsätts du för diskriminering och varken skolan eller huvudmannen hjälper dig kan du vända dig till DO för att anmäla diskrimineringen. 

Diskrimineringsombudsmannens hemsida

Arbetsmiljöverket är den myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag för att säkerställa att företag och organisationer följer lagarna om arbetsmiljö. Då skolan är elevernas arbetsplats ingår det även i deras arbete att säkerställa att arbetsmiljölagen följs på skolorna. 

De ansvarar både över att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är bra och fri från risker. Exempelvis att skolan är fri från hat, hot eller kränkande behandling. Men även fysiska risker såsom att stolar och bord är hela, att ljudnivån är bra och att det finns god arbetsro på skolan. Arbetsmiljöverket inspekterar därmed också att skolpersonal inte utsätts för kränkande särbehandling och att det inte förekommer hot och våld mot skolornas elever från personer utanför ens skola. Exempelvis om hot och våld kommer från elever och föräldrar på andra skolor.

Du kan kontakta Arbetsmiljöverket om du exempelvis tycker att din skolas lokaler inte är bra och du har pratat med rektor och huvudman men inte fått ett bra svar. 

Arbetsmiljöverkets hemsida

Frågor om dina rättigheter

Vad säger lagen om läxor, kränkningar och diskriminering eller hur betygssättning får och ska gå till? Det är skolans ansvar att du som elev får en skolgång där du kan utvecklas och må bra! Vi har samlat ett antal frågor du kan ta del av här, hittar du inte svaret på din fråga bland dem kontakta då oss via Rättighetshjälpen nedan!

Saker du kanske inte visste om skolans arbetsmiljö

Faktum är att många inte tycks veta att skolan är elevers arbetsmiljö men så är det! Arbetsmiljölagen gäller för elever likaväl som för landets löntagare. Både fysisk och psykosocial arbetsmiljö ska leva upp till den standard som Arbetsmiljöverket satt för skolan. Hur är det på din skola?

I Elevernas riksförbunds skolpolitiska program är vi tydliga med vikten av en bra arbetsmiljö. Vi kräver att myndigheter såväl som skolpersonal och elever har en samsyn på hur vi benämner och arbetar med elevers arbetsmiljö. 

Vi anser att den fysiska arbetsmiljön borde prioriteras högt på varje skola och i varje budget. Den ska vara tilltalande, inspirerande och anpassad efter allas behov. 

Vi vill och se att skolans ansvar förtydligas när det kommer nättrakasserier med koppling till skolan. Här vill vi även att skolpersonalen få mer kunskap om digitala vanor etc.

Vi vill se en skola fri från kränkande behandling och att elever inkluderas i det systematiska arbetet. 

Vi vill att det i arbetsmiljölagen förtydligas vad elevskyddsombudens
utbildning ska innehålla. Därtill vill vi att elevskyddsombudens befogenheter förtydligas och utökas till att ge elevskyddsombuden mandat att kräva beslut i arbetsmiljöfrågor och att överklaga arbetsmiljöverkets beslut.

Vi tror att processen att anmäla diskriminering i skolan måste förenklas och göras mer tillgänglig. Istället för att ha en uppdelning mellan två myndigheter bör barn – och elevombudet vara enda instansen för diskrimineringsanmälningar i skolan.

I skolan likställs ofta seriösa brott med mindre konflikter och elevers upplevelser samt integritet förminskas. Det är viktigt att behandla brott som brott när de sker i skolmiljön, precis som man gör i resten av samhället.

Läs vårt skolpolitiska program här. 

Resultatet av Arbetsmiljöverkets senaste stora granskning publicerades 2017. Resultatet var inte muntert. I den treåriga inspektionsinsatsen granskade de ca 2000 skolor. Det visade stora brister i arbetsmiljön. Här kan du läsa en sammanfattande projektrapport från granskningen. 

Arbetsmiljöverket gjorde en stor granskning, läs om den här. De kom fram till att följande var de vanligaste problemen i skolor:

 • Skriftliga bedömningar av riskerna i arbetsmiljön.

 • Skriftliga rutiner som beskriver hur det lokala systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. 
 • Skriftliga tidsbestämda handlingsplaner för de åtgärder som inte genomförs omedelbart.
 • Skriftliga fördelningar av uppgifter i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
 • Luftkvalitet (ventilation). Ofta finns någon typ av fläktstyrd ventilation i klassrum och arbetslokaler men anläggningarnas kapacitet och skick samt hur installationer är utförda varierar stort.
 • Rutiner för drift och underhåll av skolfastigheten. Vi har till exempel sett att det finns oklarheter om när och hur ofta service och underhåll av ventilationsanläggningar utförs samt att det saknas rutiner för kontroll av städkvalitet.
 • Buller. Åtgärder för särskilt bullerkänsliga elever och arbetstagare har inte vidtagits.
 • Elever på praktik. Rutiner saknas ibland för att kontrollera att undersökningar, riskbedömningar och åtgärder mot risker i arbetsmiljön är gjorda på praktikarbetsplatsen samt att information om riskfyllda arbetsuppgifter finns.

Det finns en lag om arbetsmiljö. Den gäller i skolan och på alla andra arbetsplatser runt om i Sverige. I skolan gäller arbetsmiljölagen för både elever och skolpersonal i grund och gymnasieskolan, från och med förskoleklass. Läs Arbetsmiljöverkets broschyr om arbetsmiljö här. De allra flesta bestämmelser gäller både elever och lärare. Trots det verkar lärare och andra yrkesverksamma missa att elever inkluderas här. Vad säger personalen på din skola?

Arbetsmiljölagen tas fram av riksdagen och Arbetsmiljöverket tar fram regler i mer detalj, det är en statlig myndighet. Politikerna i fullmäktige ska se till att det finns goda förutsättningar för att arbetsmiljöarbetet ska funka. Skolans rektor eller huvudman är skyldig att se till att skolan följer reglerna.

Skyddsombudet är någon i skolans personal ska företräda de anställda på arbetsplatsen. Ombudet ska se efter sina och kollegornas rättigheter och granska arbetsmiljön. Elever har på samma vis rätt att utse elevskyddsombud som ska vara med och jobba med arbetsmiljön. Har elevskyddsombud fått utbildning? Läs om våra utbildningar och boka här!

Då ska du i första hand vända dig till skolan. Lärare, rektor, elevskyddsombud och elevhälsan kan alla hjälpa dig på olika sätt. Skolan är skyldiga att se till att diskriminering och andra kränkande beteenden inte förekommer. Om det inte hjälper så kan du vända dig till högre ort, nämligen till huvudmannen.

Om det inte heller ger något kan du kontakta Barn och Elevombudet, de är en del av skolinspektionen som i sin tur jobbar med att granska skolor. BEO kan sätta krav på skolan och få dem att göra mer för att stoppa dåliga beteenden och förbättra den psykosociala arbetsmiljön. I vissa fall kan BEO även utreda skadestånd. 

Du som elevskyddsombud har rätt till utbildning, du har också rätt att få giltig frånvaro för att kunna genomföra dina uppdrag och dessutom få kompensation för missad undervisning. Du har rätt att delta på skyddsronden och vara närvarande på skyddskommitémöten. Har personalen inte meddelat dig om detta? Fråga dem hur det ska gå till.

Du har även rätt till utbildning! Varför inte boka en utbildning här på vår hemsida?

Elever med en tillfällig eller varaktig funktionsnedsättning ska få ta del av hela skolans verksamhet. Arbetsmiljön ska vara anpassad på ett sätt som fungerar för alla. Exempelvis ska det finnas handikapptoaletter, hissar och ramper för de med rullstol. Vidare ska elever som t.ex. är på autismspektrat få anpassad undervisning, detsamma gäller de med dyslexi och ADHD. I vissa fall är det aktuellt med särskilt stöd.

Vidare ska skolan anpassas efter de med allergi. Det gäller förstås kost men också i korridorerna, förbud mot nötter och starka parfymer är viktigt.

Om du har prao eller arbetsplatsförlagd utbildning så är det den arbetsplatsen som ansvarar för att arbetsmiljön lever upp till kraven. Däremot ska skolan försäkra att det är en bra praktikplats. Här kan du läsa mycket mer om de speciella reglerna som gäller när barn och unga arbetar eller har praktik. 

Rättighetshjälpen! Ställ din fråga.

Just nu har vi problem med formuläret på hemsidan. För att vi inte ska missa din fråga så mejla gärna elevratt@elevernasriksforbund.se

Utbildning i elevers rättigheter

Vi på Elevernas riksförbund erbjuder en rad olika utbildningar och även fördjupningskurser. Bland annat så har vi en fördjupningskurs om just elevers rättigheter som ni kan boka! 

Upplägget ser ut såhär: 

 • Vad har du för rättigheter som ung och som elev?
 • Lagar och regler i och runt skolan
 • Hur kan ni se till att skolan inte går emot era rättigheter
 • Diskussionspunkter om lagar och rättigheter
 • Avslutande workshop

Utbildningen pågår i ca 2 timmar och gör att fler elever fördjupar sina kunskaper om elevers rättigheter. Kontakta utbildning@elevernasriksforbund.se för att få svar på frågor och boka.