Remissvar

Här finns Elevernas riksförbunds remissvar på statliga utredningar och lagförslag. Innan regeringen tar beslut om nya förslag läser de remissvaren för att få en uppfattning om vad berörda parter tycker.  Vi svarar därför på remisser för att föra fram elevers röst i frågor som rör elever. Remissvar är en viktig del i att stärka barnrättsperspektivet och elevers röst inför nya förändringar och lagar.

2023

Elevernas riksförbunds tillstyrker att elever lättare ska få läsa i snabbare takt och på en högre nivå. Vi ser mycket positivt på att regeringen ändrat i de föreslagna lydelserna utifrån Elevernas riksförbunds föregående remissvar, och numera inkluderar elevers inflytande över sin skolgång. […]

Elevernas riksförbund välkomnar SOU 2022:70, och är mycket positiva till att våld mot barn prioriteras i en samlad strategi. Vi tillstyrker strategins övergripande mål, långsiktiga mål, struktur, genomförande och prioriterade insatsområden inom alla fem mål, med förebehåll för invändningar och synpunkter i vissa delar. […]

Elevernas riksförbunds övergripande uppfattning till förslaget är positiv. Vi förespråkar ämnesbetyg med hänsyn till minskad stress hos eleverna, och en mer rättvis betygssättning till följd av det mer holistiska bedömningssättet. […]

Elevernas riksförbund bifaller förslaget och ser positivt på att det samiska språket får ett tredje spår för nybörjare. Våra huvudsakliga synpunkter är att urfolket och den nationella minoriteten samer bör ha tolkningsföreträde i processen, att elever måste få möjlighet att utvärdera kursplanen efter implementering […]

Elevernas riksförbunds avslår författningsförslaget. Detta med hänsyn till oro över ett minskat elevinflytande i praktiken, och risk för minskad motivation hos eleverna när makt över sin egen skolgång reduceras. […]

Elevernas riksförbunds övergripande uppfattning om remissen av betänkandet (SOU 2022:53) är att de två alternativ som presenteras är i linje med Elevernas riksförbunds ståndpunkt gällande det statliga ansvaret för skolan. […] 

Elevernas riksförbund ser en risk med att ett likvärdighetsperspektiv inte integreras i den nationella digitaliseringstrategin. Vi anser att detta borde vara den största och viktigaste prioriteringen genomgående i strategin. […]

2022

Elevernas riksförbunds övergripande uppfattning är att de förslag som presenteras i promemorian är positiva. Vi tillstyrker att elever lättare ska få läsa i snabbare takt och på en högre nivå, då vi anser att det är en viktig åtgärd för de elever som har extra lätt för ett eller flera ämnen. […]

Elevernas riksförbunds övergripande uppfattning är att de förslag som presenteras i utredningen endast kommer att bidra till att en liten del av eleverna får bättre förutsättningar att nå målen med sin gymnasieutbildning. […]

Frågor?

Vid frågor kontakta oss!

Förbundsordförande Maja Sjögren: maja.sjogren@elevernasriksforbund.se