Frågor och svar om elevers rättigheter

Frågor och svar om elevers rättigheter

HÄR HAR VI SAMLAT VANLIGA FRÅGOR
OCH SVAR OM ELEVERS RÄTTIGHETER

HIttar du inte svar på din fråga här?

NEJ

För det första ska du enligt skollagen, i tredje kapitlet kap, 15 § som elev bli informerad om de grunder som tillämpas vid betygssättning.

För det andra säger skollagen i samma kapitel men i 17 §, att den som beslutat betyget på begäran ska upplysa eleven och elevens vårdnadshavare om skälet för betyget. Prata med din lärare! Har det skett ett misstag finns det i vissa fall möjlighet att rätta till det.

Till källa

NEJ.

Så länge du har sjukanmäler dig enligt skolans rutiner så ska inte skolan sätta ogiltig frånvaro på dig. Bäst är att prata med den lärare som satt frånvaron direkt. Om du inte känner att du blir lyssnad på – prata med rektorn!

NEJ.

Varje skola måste, enligt skollagens 5 kapitel,  5 §, ha ordningsregler. Dessa beslutas förvisso av rektorn, men måste tas fram med elevers medverkan enligt skollagen. Du som elev har alltså rätt att medverka i framtagandet av ordningsreglerna. 

Till källa.

NEJ.

Du kan inte överklaga ditt betyg. Däremot, om det är “uppenbart” oriktigt på grund av exempelvis ett misstag, så kan rektor eller lärare ändra det enligt 3:e kapitlet, paragraf 20 i skollagen. Läraren ska dock från början enligt samma kapitel, paragraf 15, se till att du blivit informerad om de grunderna som används för betygssättning, likväl som läraren på begäran, ska upplysa dig om skälet för betyget enligt paragraf 17.

Till källa.

NJA.

Samma regler gäller i skolan som i resten av samhället, din lärare självfallet inte skada dig, diskriminera dig eller kränka dig.

Din lärare och huvudman har dock ett tillsynsplikt(1) som innebär att hen är ansvarig att du inte skadar dig själv eller någon annan under skoltiden, som också kan innefatta en viss tid innan dagens första lektion och efter sista lektionen. Läraren har rätt att ingripa i en situation för att försäkra sig om elevers trygghet, studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande beteende. En sådan åtgärd, som då kan vara att ta tag i en elev och leda ut hen ur klassrummet måste stå i proportion till, alltså vara rimlig i relation till sitt syfte och övriga omständigheter enligt skollagens 5:e kapitel, paragraf 6. Bestraffningar är aldrig tillåtna, likväl får varken elever eller lärare kränka dig eller använda våld mot dig!

Till källa.

NJA.

Det står ingenting specifikt gällande läxor över helger i skollagen. Det är upp till varje lärare att besluta hur undervisningen ska organiseras och detta gäller även läxor. Undervisningen, ska enligt skollagen kap 7, paragraf 17, vara förlagd till veckodagar, och alltså inte lördagar, söndagar eller helgdagar. Men läxor definieras inte alltid som undervisning. Men, det står också i läroplanen och skollagen, 4:e kapitlet, att eleverna ska ha ett reellt inflytande på innehållet i undervisningen och på arbetssättet 

Att prata med läraren om du som elev har en för tung arbetsbelastning kan vara början på en lösning. I de fall att man inte får gehör, kan en gå och prata med rektorn.

Till källa

NJA.

Betyg ska sättas enbart utifrån betygskriterierna, som inte nämner tidspress (med undantag för ett fåtal kurser på gymnasiet) så nej. Men svaret är lite mer komplext. En uppgift bedöms olika beroende på förutsättningarna du får, t.ex. hur mycket undervisning ni fått i området och hur mycket tid ni får till uppgiften.

Därför kan en sen inlämnad uppgift bedömas annorlunda om eleven ger sig själv betydligt bättre förutsättningar än läraren tänkt, t.ex. lämnar in den för sent, drar över tiden på ett muntligt framförande eller skriver många fler sidor än den satta begränsningen.

Läraren bedömer själv om det ska påverka värderingen av arbetet. När det kommer till själva betygsättningen ska allt du gjort vägas samman, och då väger olika underlag olika tungt. Därför är det svårt att säga om ett betyg kan sänkas på grunda av sen inlämning, det beror helt enkelt på omständigheterna och hur tungt denna uppgift vägs.

 

Till källa.

NEJ.

Det finns inget i skollagen som stödjer att elever får skippa lektionen om läraren är 15 minuter sen. Men varje skola ska också ha egna ordningsregler som rektorn beslutar om och som enligt skollagens 5:e kapitel och 5:e paragraf, ska tas fram i samråd med elever. Dessa ordningsregler skiljer sig från skola till skola. Vissa skolor sätter även egna regler angående detta. Ett bra tips är att om en lärare är väldigt sen, kan det vara bra att försöka ta reda på var läraren är eller säga till annan skolpersonal att läraren inte kommit, och invänta instruktioner därefter.

Till källa.

NEJ.

När en lärare ska sätta betyg ska hen utvärdera din kunskap på ett allsidigt sätt i relation till de kunskapskrav som finns. Betyget ska spegla den nuvarande kunskapsnivån vid tidpunkten för betygssättning. Dessutom ska läraren utnyttja all den tillgängliga informationen om elevernas kunskaper och därefter sätta ett betyg som bäst motsvarar dina kunskaper. Läraren kan utgå från egna anteckningar eller annan information som hen sett. Läraren får alltså inte sätta ett betyg utifrån ett enda prov, och ignorera all annan betygsunderlag. Nationella proven ska dock “särskilt beaktas” enligt Skolverket och har en större betydelse än andra betygsunderlag. Men det nationella provet kan inte heller vara lärarens enda underlag vid betygssättning, enligt Skolverket. Det är snarare ett stöd för läraren vid betygssättning.

Till källa.

NEJ.

Kollektiv bestraffning – alltså att straffa alla elever för att en elev missköter sig är inte okej. Om detta händer, prata med rektorn eller en vuxen du litar på.

Till källa.

Först och främst så kan man prata med läraren och ge förslag om hur hen kan förbättra och anpassa undervisningen, om du känner att du inte får hjälp att nå kraven. Du har enligt skollagen rätt till inflytande över undervisningen. Känns det läskigt eller jobbigt att prata med läraren kan man alltid gå till elevrådet eller rektorn på skolan.

 

Läraren får aldrig kränka dig eller diskriminera dig. Om hen gör det kan du vända dig till Barn och elevombudet (BEO) eller skolinspektionen.

 

 

Till källa.

BOKA EN UTBILDNING OCH LÄR ER MER OM HUR NI PÅVERKAR PÅ SKOLAN

Elevrådsutbildning

En grundutbildning för elevråd fokuserar på den kunskap elevråden behöver för att driva ett stabilt och engagerande arbete. Våra elevrådsutbildningar riktar sig till alla elevråd på högstadiet och gymnasiet, nya som etablerade. Genom struktur och inkludering kan elevråd skapa ett hållbart elevinflytande på skolan.

Elevskyddsombud

Det är lagstadgat att det på svenska skolor ska finnas representanter från eleverna när det kommer till arbetsmiljöfrågor. Alltså måste det finnas elevskyddsombud. Skolorna har ansvar att utbilda sina elevskyddsombud, som i sin tur kan föra fram elevernas åsikter till skolans skyddsombud.

Bli medlem och engagera dig för en bättre och mer demokratisk skola