Elevrådskongressen

Elevrådskongressen (EK) är Elevernas riksförbunds årsmöte. På årsmötet beslutar ni, våra medlemmar, om vilka frågor vi ska fokusera på i vårt påverkansarbete, vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen och mycket mer! Det ni beslutar om kommer ligga som grund för Elevernas riksförbunds arbete. Läs mer på denna sida!

Årsmötet Elevrådskongressen är nu avslutat! På denna sida samlar vi nu avslutande information om EK 2023. Har du frågor om årsmötet ber vi dig att kontakta Förbundsordförande Maja Sjögren: maja.sjogren@elevernasriksforbund.se

propostioner

Propositionerna är klara! Nu är det dags att samla elevrådet/elevkåren och läsa igenom de förslag (propositioner) som förbundsstyrelsen vill att ni medlemmar ska besluta om. Vi rekommenderar alla som ska delta på Elevrådskongressen diskuterar propositionerna i elevrådet/elevkåren innan.

Fundera över: Vad ni tycker? Hur vill ni att organisationen ska drivas, vilka ska sitta i styrelsen och vilka frågor tycker ni är extra viktiga att driva i kampen för en bättre och mer demokratisk skola? 

Möteshandlingar

Möteshandlingarna finns att läsa inom kort! I dem får ni en överblick av vad vi kommer gå igenom under årsmötet. Det är bra att gå igenom möteshandlingarna innan kongressen för att ha en uppfattning om vad som kommer diskuteras.

  • Vad vi kommer prata om under årsmötet
  • En summering av föregående verksamhetsår 
  • Elevernas riksförbunds ekonomi

FÖRTROENDEUPPGRAG

Vice förbundsordförande är förbundsordförandens andra hand och ska tillsammans med förbundsordförande leda förbundsstyrelsens arbete och representera förbundet. Vice förbundsordförande sitter i förbundsstyrelsen. 

Som vice förbundsordförande ska du se till att förbundsordförande stöttas i sitt uppdrag. I din roll fattar du många beslut om påverkansarbetet ihop med förbundsordförande och du representerar Elevernas riksförbunds medlemmar i debatter och media när förbundsordförande inte har möjlighet att medverka i de sammanhangen.

Förbundsstyrelsen väljs av Elevrådskongressen och är Elevernas riksförbunds högst beslutande organ då Elevrådskongressen inte är samlad. Förbundsstyrelsen har ansvar för den ekonomiska förvaltningen, verksamheten och organisationsutvecklingen och har minst sex möten per år. 

Som ledamot i förbundsstyrelsen fattar du beslut och sätter mål ihop med de andra ledamöterna i förbundsstyrelsen och ser till att Elevernas riksförbund alltid styrs med ett elevperspektiv. Du kan läsa mer om förbundsstyrelsens roll i Elevernas riksförbunds stadgar.

Verksamhetsrevisorernas uppgift är att avlämna en revisionsberättelse där de på Elevrådskongressen får presentera om förbundsstyrelsen har skött förbundet på ett lämpligt sätt. Verksamhetsrevisorer finns för att garantera att förbundsstyrelsen lever upp till vad medlemmarna har beslutat att Elevernas riksförbund ska göra under året. 

Som verksamhetsrevisor ska du granska verksamheten utifrån stadgarna, styrdokumenten och policies samt skriva en delårsrevision – en revisionsberättelse för halvåret – till förbundsstyrelsen ihop med de andra verksamhetsrevisorerna.

Valberedningen ska inför varje Elevrådskongress lämna förslag till val av antal ledamöter i förbundsstyrelsen, förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundsstyrelseledamöter, verksamhetsrevisorer och Elevrådskongressens mötespresidium. 

Som ledamot i valberedningen ska du, ihop med de andra ledamöterna i valberedningen, söka, intervjua och vägleda de som sökt till posterna för förtroendeuppdrag. I din roll ska du även hjälpa till att sprida information om vad uppdraget som förtroendevald innebär.

MOTION

En motion = förslag till beslut. När ni som medlemmar kan skicka in en motion som behandlas under årsmötet. Ge en beskrivning av förslaget och motionen brukar också innehålla en motivering eller annat underlag till förslaget. 

Exempel på en motion kan vara förslag på aktiviteter Elevernas riksförbund ska genomföra, stadgeändringar eller annat! Detta är en bra möjlighet att berätta vad ni tycker om er organisation och om dens framtid. 

KOntakt

Vid frågor om Elevrådskongressen (EK) kontakta Förbundsordförande Maja Sjögren: maja.sjogren @elevernasriksforbund.se.